Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

spik /spik/

v menyontek: Bagimana mo pande kalo ngana cuma suka --. ‘Bagaimana bisa pintar kalau kauhanya suka menyontek.’