Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

neces /nEc|s/

a rapi: So -- skali do ngana! ‘Wah kau sudah sangat rapi!’