Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

namu-namu /namu- namu/

n buah nam-nam dengan nama latin Cynometra cauliflora