Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

wagub /wagub/

akr wakil gubernur: Torang pe -- pe bae-bae. ‘Wakil gubernur kami sangat baik.’