Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

usa /usa/

v usah Ngana nda -- pigi. ‘Kau tidak usah pergi.’