Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

ujian /ujian/

v ujian: Ta so iko -- skripsi minggu lalu. ‘Saya sudah mengikuti ujian skripsi minggu lalu.’