Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

minat

/minat/v minat: So nda -- te kita ka sana. ’Sudah tidak minat lagi saya ke sana.’