Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

lapar /lapar/

a lapar: Tu ade manangis lantaran --. ‘Adik itu menangis karena lapar.’

Gabungan Kata:

lapar lapar /lapar-lapar/

a lapar terus: Kita kwa – no, sasadiki mo makang.‘Saya lapar terus sedikit-sedikit ingin makan.’

pangbalapar /paGbalapar/

n suka lapar: Kita – makanya ta salalu bacamu. ‘Saya suka lapar makanya selalu mengemil.’