Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

jojon /jojon/

n celana pendek: De pe hobi pake --. Kesenangannya memakai celana pendek.’