Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

istigfar /istigfar/

n istigfar: Cumu jo --! ‘Sebutlah istigfar!’

Kata Turunan:

baistigfar

v beristigfar: ~ jo ngana lantarang so sala. ‘Beristigfarlah karena kamu sudah bersalah.’