Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

inspektur /inspEktur/

n inspektur: Kepala skola yang jadi -- upacara. ‘Kepala sekolah yang menjadi inspektur upacara.’