Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

fres /frEs/

a cerah (ttg wajah): Cuci muka kwa supaya dapa lia --. ‘Basuh wajahmu supaya kelihatan cerah!’