Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

feto /fEto/

v marah: -- pa dia! ‘Marahi dia!’;

Gabungan Kata:

bafeto

v memarahi: Tadi kita da ~ akang pa dorang. ‘Tadi saya memarahi mereka.’

pambafeto

v pemarah: Depe papa ~. “Ayahnya pemarah”.

baku feto

v beradu mulut: Kalamaring dorang dua da ~. ‘Kemarin mereka beradu mulut.’