Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

eskalator /Eskalator/

n eskalator: Kita tako ja nae --. ‘Saya takut naik eskalator.’