Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

eks /Eks/

n eks; mantan: Kita pe om --kapala desa. ‘Paman saya mantan kepala desa.’