Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

ehem /|h|m/

n dehem: --, ba apa do ngoni?‘Hem, sedang apa kamu?’:

Gabungan Kata:

baehem

n berdehem: Sapa tadi yang ~ di luar? ‘Tadi siapa yang berdehem di luar?’