Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

ciri /ciri/

v jatuh: Tu bua so -- deri so masa skali. ‘Buah itu jatuh karena sudah ranum.’