Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

cacar /cacar/

v bercacar: Tempo apa ngana da -- ‘Kapan kau bercacar?’